نمایشگر کف سالن ( استیج )

توضیحات

.

.

.

.

.

.

نمونه ای از ویدیوی این نمایشگر

توضیحات اضافی :